امروز جمعه ‌ ۸ مرداد سال ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۱۹
پست الکترونیک ما
info@ctslab.ir
تلفن تماس
077-33342250

دفتر مرکزی :

  • بوشهر، رو به روی گمرک، ساختمان مرکز تجارت بوشهر، طبقه اول واحد هفتم
  • info@ctslab.ir
  • 077-33342250

آزمایشگاه تست موزاییک:
موزاییک سیمانی)کاربرد داخلی(استاندارد ملی1-577
هدف و کاربرد:
تعیین خصوصیات مواد،ویژگی ها و روش های آزمون موزاییک های سیمانی غیر مسلح مورد مصرف در داخل
ساختمان هست، که توسط یک ماشین ثابت ودر کارخانه تولید وآماده فروش و نصب بوده،می باشد.
آزمون ها بر اساس استاندارد ملی مربوطه:
طبق جدول 3 بند 7:
1-الف)طول،عرض و ضخامت ب) مسطح بودن ج) صافی لبه الیه باالیی د) ویژگی سطح و ظاهر. 2 )مقاومت
شکست 3-بارشکست 4-مقاومت سایشی 5-مقاومت در برابر سر خوردن 6-جذب آب
نشانه گذاری )طبق بند 5)

موزاییک سیمانی(کاربرد بیرونی)استاندارد ملی 2-577
هدف و کاربرد:
تعیین خصوصیات مواد،ویژگی ها و روش های آزمون موزاییک های سیمانی غیر مسلح مورد مصرف در بیرون
ساختمان است، که توسط یک دستگاه ثابت ودر کارخانه تولید وآماده فروش و نصب بوده،می باشد.